skip to Main Content

För dig som är yrkesverksam inom området

Denna utbildning är för dig som vill arbeta som terapeut där utveckling sker utifrån klientens existensiella varande. Utbildningen till systemtraumaterapeut är en yrkesutbildning som inkluderar kompetens att verka som samtalsterapeut,  gruppterapeut och gestalt-terapeut.

På denna sida beskrivs utbildningsgruppen som är anpassad för dig som är yrkesverksam inom området. Om du inte är yrkesverksam så kan du läsa om övriga utbildningsgrupper här. Utbildningen genomförs genom fysiska träffar kombinerat med processarbete på distans.

Vårt synsätt och behandlingsmetod utgår från människan som en existensiell varelse, vars existensiella behov inte kunnat mötas. Detta medför ett liv där ens livssyfte har satts utifrån andras behov och begränsningar, och där ens existensiella jag inte givits möjlighet att utforskas. Vi ser på människan utifrån helheten, där alla delar ska få och ges den plats och det utrymme som behövs. Den kemiska obalansen respekteras och omhändertas, dock betraktar vi den som en konsekvens, inte grundproblemet. Vi beskriver vår behandling som personlighetsutvecklande – eftersom många av de egenskaper vi har egentligen är skydd och strategier. När vi ser att det är just det, och att det kan förändras genom att skapa tillit till en själv, så kommer det att kunna förändras och ett nyskapande av en själv kan inledas. 

Existentialism kan i korta ordalag beskrivas som utforskandet av den man är och det som skapar liv i en själv, ens egna inre drivkrafter och vad det egna livssyftet är. Ens existensiella behov likställs här med de fysiska behoven. Varje enskild människa är skapad ur ett system och föds in i ett system. De biologiska förutsättningar vi har vid födseln kommer att forma den vi kommer att bli från första stund. Redan när vi föds så är grunden i våra livsramar satta, och under uppväxten, i familjen, så skapas roller, ansvar och förväntningar runt det lilla barnet. Allt det som finns runt oss, och hur det blir för oss, minskar utrymmet för det existensiella utforskandet. 

Barn upp till 2 års ålder har en stark tillväxt av nervsynapser, kopplingar mellan nervceller. Därefter sker en snabb gallring fram till ungefär 10 års ålder då synapser och nervbanor som inte används rensas bort. Detta gör att förmågan att möta existensiella behov som vi inte blev mötta i som barn helt enkelt inte längre finns i oss, nerverna kopplar inte som behövligt. En vuxen hjärna har lägre plasticitet, förmåga att etablera nya nervkretsar, än en barnhjärna. Men det går, med rätt förutsättningar. 

Den egna utvecklingsprocessen

Utbildningen omfattar både en yrkesmässig och en personlighetsutvecklande del då processträningen berör och bearbetar deltagarnas egna livsprocesser.  Genom denna får man syn på sig själv och upplever hur det är att vara i processen. Denna kunskap och förmåga utvecklas och förstärks genom att deltagaren får se sig själv genom gruppen och följa gruppdeltagarnas processer, och även genom praktik under behandling online och fysiskt. 

Utbildningen utvecklar förmågan att betrakta sig själv och andra människor utifrån det existensiella varandet. Denna förmåga används sedan i enskilda samtal och i gruppterapeutiska sammanhang. I arbetslivet kan de nya förmågorna användas i allt från personalgrupper och möte med enskilda personer, medarbetare, elever, brukare etc. till renodlad terapi. Grupprinciper och övningar kan tillämpas i alla kontext där det sker möte med människor. 

Utbildningen utgår från den egna processen och är behandlingsinriktad, men under utbildningstiden kommer förmågorna kunna tillämpas även i relationer till andra. I och med att utbildningen, och även metoden, är relativt ny så finns ingen forskning kring metoden specifikt, att forska runt en metod är något som kräver mycket pengar, och en del arbete för att få till ett forskningsprojekt. Däremot använder vi oss av vetenskapligt utforskade metoder som en del av vår metod, där det behövs och ger resultat i den riktningen som vi ser att problemet lutar åt. Den metod vi hämtar mest ifrån är MBT (Mentalization based treatment) men vi använder även KBT (att sänka stressreaktionen inför fenomen, objekt och företeelser) och andra delar i psykoterapi (användande av projiceringar som en del av behandlingen) under behandling och utbildning. Utgångspunkten i hela utbildningen är anknytningsteorins olika delar, där vi knyter behandlingens framskridande till barnets kognitiva utveckling och anknytningsmönster under de första levnadsåren. Det är det som gör vårt arbetssätt annorlunda mot många andra – vi sammanför existentialism och vetenskap.

Grunden i såväl behandling som utbildning är systemtraumalogi och gestaltterapi. I detta används bland annat systemteori (hur individens systemstyrning ser ut) och anknytningsteori (hur individens anknytning till föräldrarna ser ut) där familjekonstellationsövningar och rekonsilidering (ta fram och stärka bortträngda minnen) ingår. Vi använder oss också av somatisk traumabehandling, där kroppen minns och ger utryck för de trauman som minnet blockerar. Vidare används beprövade metoder för bearbetning av systemttrauman vilket är av stor relevans för den egna utvecklingen och för att medvetandegöra sig om sig själv. Gestaltterapeutiska teorier/metoder som underordnar sig principerna i programmet underlättar och stärker förändringsarbetet samtidigt som det ger ett effektivt skydd mot medberoende och utbrändhet.

Tre behörigheter i en

Utbildningen ger en certifiering som medför att deltagaren kommer ha förmåga att verka som: 

 • Samtalsterapeut 
 • Gruppterapeut 
 • och Gestaltterapeut

Systemtraumatologen arbetar med klienter för att åstadkomma förändring och utveckling, där utgångspunkten är att nå in i där traumat skapat skada.

Målgrupp 

För dig som jobbar i yrken där mötet med människan är centralt, till exempel psyikatri, HR, företagshälsovård, sjukvård, skola, socialtjänst, om du jobbar som terapeut etc. 

Förkunskaper 

Du ska ha minst två års erfarenhet av att arbeta med mötet med människor. Är du osäker på om dina erfarenheter fungerar som förkunskaper så är du välkommen att höra av dig. 

Omfattning  – 4 terminer

Under utbildningen är det totalt 8 fysiska utbildningsträffar á 4 dagar och däremellan 2-3 onlineträffar med gruppen. Mellan träffarna arbetar deltagarna med egna reflektionsövningar och litteratur. Under åren är det två projektarbeten som redovisas sista fysiska tillfället respektive år.

Under åren gör deltagarna även praktik, två tillfällen per år. Praktikplanen läggs upp individuellt med respektive elev då den anpassas till vad eleven önskar praktisera med.

Utbildningsformen passar mig, kunskaper och insikter förvärvas av min egen närvaro i ett ömsesidigt samspel med övriga deltagare. Jag tillfredsställer mina behov av att utvecklas som som människa genom att våga tro på mina förmågor och möta mina rädslor. Gruppen stöttar och helar mig när skam av otillräcklighet visar sig, detta gör att jag vågar gå framåt och fortsätta utbilda mig.Jag har min inre längtan efter att få arbeta med något som ger mig själv mening samtidig som jag får möjlighet att hjälpa andra.

Jag är tacksam för att jag ger mig själv denna gåva.

 

Malin
certifierad Systetraumatolog

FRÅGOR OCH SVAR

Vad innehåller utbildningen?

Utbildningen innehåller följande områden:

 • Det kliniska perspektivet – vad händer i kroppens kemiska processer vid ett trauma?
 • Dissociering
 • Dissonans
 • Assimilering
 • Neuros, psykos, schizofreni: kliniska perspektivet
 • Systemtraumatologi
 • Känslomässig incest
 • Transformationsprocessen
 • Transportörer
 • Gestaltterapeutiska metoder
 • Praktik och teori – samtalsmetodik
 • Praktik och teori – att leda gruppterapi
 • Systemtraumatologiska värdegrunder
 • Andlighet med flerdimensionalitet
 • Skam och skuld
 • Att arbeta som systemtraumatolog

Vad gör jag efter godkänd ansökan?

Vad ska du göra efter godkänd ansökan?
Du är anmäld till dem obligatoriska träffarna i och med att du är anmäld till utbildningen. Skulle du inte kunna medverka på någon av de obligatoriska träffarna så för du en dialog med utbildningsledarna om hur du kan ta igen just det tillfället tillsammans med nästa utbildningsgrupp.

 

 

Hur stor är utbildningsgruppen?

Deltagargruppen utgörs av max 10 deltagare. Detta för att säkerställa kvalitet, pedagogiskt flöde och att deltagarna ska kunna ges den individuella handledning som behövs. Gruppen är ett starkt verktyg i individernas egna inlärningsprocess.

 

Vad innebär projektarbetet?

Projektarbetena görs antingen individuellt eller i par och sker på egen hand. Under första utbildningsträffen får deltagarna mer information om projektarbetet.

 

Vad innebär certifieringen?

Certifieringen innebär att du som godkänd deltagare fristående kan verka som terapeut inom området systemtrauma. I samband med godkänd  certifiering ges deltagarna tillgång till logotyper och informationsmaterial som kan användas i den egna marknadsföringen. Deltagarna erhåller även ett tryckt och  digitalt diplom. En gång om året genomförs ett seminarium för dig som är certifierad Systemtraumatolog. För att behålla certifieringen är närvaro under dessa obligatorisk.

Certifieringsprov
Det är inget avslutande prov, istället är aktivt deltagande i samtliga betygsättande moment grundande för godkänd certifiering.

Användning av certifiering i professionell verksamhet
Vid användning av certifieringen som en del av professionell verksamhet ska en registrering göras till Medberoendekliniken. Hur denna registrering görs informeras deltagarna om under utbildningen. Registreringen är kostnadsfri.

Vad krävs för att bli godkänd?

Betygsättande moment

Utbildningen ger endast Godkänd eller Ej Godkänd som betyg. Deltagaren bedöms löpande under utbildningen. För godkänd utbildning ska deltagaren vara aktivt deltagande i samtliga moment samt visa förståelse för processerna. Utbildarna kommer löpande under utbildning föra dialog med deltagarna om respektive deltagares utvecklingsprocess och ge feedback allteftersom det finns behov av det.

För att deltagaren ska bli godkänd förutsätts medverkan på följande aktiviteter:

 • Sex utbildningstematillfällen per utbildningsår (totalt tolv stycken)
 • Tre praktikhelger per år. Detta innebär att deltagarna medverkar som extra handledare under de tillfällen för någon av de gruppterapeutiska forum som genomförs. Dessa bokar deltagaren tillsammans med utbildningsledarna.
 • Projektarbete år 1 och år 2

 

Vad ingår i priset?

Vad ingår i priset?

 • Fysiska träffar med lärare och assisterande lärare (boendepaket läggs till i särskild ordning)
 • Digitala träffarna mellan de fysiska träffarna
 • Reflektionsmaterial som även kan användas fritt
 • Möjlighet till individuell handledning mellan träffarna
 • Tillgång till logotyper och annat grafiskt material efter certifiering
 • Registrering för användande av titeln i professionell verksamhet

Köpvillkor

Köpvillkor och avbokning
Se Köpvillkor för information om avbokning.

Vad händer om man inte kan medverka på utbildningsträff?

Om närvaro vid obligatorisk träff inte är möjlig så förs en dialog med utbildningsledarna om hur detta kan tas igen.

Hur funkar det med boende under praktik?

Angående boende under praktik

Under de fysiska praktiktillfällena betalar deltagarna för eventuell logi och förtäring. Övernattning under dessa är inget obligatoriskt. Kostnad för detta meddelas inför respektive tillfälle då detta kan skilja sig åt från tillfälle till tillfälle.

Priser

Priserna är exkl. moms

 • 99 000 kr exkl. moms per år 
 • 195 000 kr exkl. moms för två år 

I priset ingår handledning, tillgång till terapeuter under träffarna och utbildningsmaterial. 

Tillval 

Boendepaket för de fysiska träffarna: 16 295 kr exkl. moms / år 

Ansökan

Antagning sker löpande under året. Ansökan till utbildningen sker genom mail till info@mals.se. I mailet anger du

 

 • Namn, adress och telefonnummer
 • En beskrivning av vem du är, varför du vill gå utbildning samt vad du har för erfarenhet av terapi

 

Efter att vi fått din ansökan så hör vi av oss för ett fördjupande samtal.

Om certifieringsutbildningen till Systemtraumatolog

Utbildningsansvariga

Thomas Ahnér är Motus Animis behandlingsansvarige terapeut. Han har lång erfarenhet av behandling av systemtrauma och är den som följer upp och kvalitetsäkrar behandlingarnas utfomning och genomförande.

Camilla Palmér är utbildningsutvecklare och är den som ansvarar för utbildningens ramar och det praktiska runt utbildningen. Camilla har lång erfarenhet av utbildning, såväl genomförande som under uppbyggnadsfas.

Läs mer om Camilla här!

Läs mer om Thomas här!

Back To Top