skip to Main Content

Vi har behandlingsprodukter i två olika format – Behandling och Behandlingselement. En behandling är en process där vi utifrån erfarenhet har skapat en balanserad sammansättning av olika behandlingselement som stöd i den egna processen. Ett behandlingselement är enskilda tillfällen av olika former av terapeutiska metoder, exempelvis gruppterapi eller individuella samtal.

Vi har just nu två behandlingar: Primärbehandling och pre-Primärbehandling

Vi har behandlingsprodukter i två olika format – Behandling och Behandlingselement. En behandling är en process där vi utifrån erfarenhet har skapat en balanserad sammansättning av olika behandlingselement som stöd i den egna processen. Ett behandlingselement är enskilda tillfällen av olika former av terapeutiska metoder, exempelvis gruppterapi eller individuella samtal.

Vi har just nu dessa behandlingselement:

Motusmetoden bygger på tematisk behandling genom grupp-processer. Metoden innebär att leta sig in till kärnan av problematiken och behandla där, istället för att behandla symptom. Metoden bygger på sex olika behandlingsteman:

I all gruppterapi hos oss ligger behandlingstemana i grunden. Den individuella terapin har inte samma tematiska indelning, dock ligger temana som grund för även samtalen

Gruppterapi Intensivdagar är en behandlingsform som bygger på en tre dagar lång grupp-process.Under dessa tre dagar skapas en lugn och trygg miljö där deltagarna genom gruppen och handledarstöd av terapeuten tar sig framåt i den egna processen. Terapeuten använder gestaltningsterapi, speglingar och andra verktyg för att gruppen ska ta sig framåt, både individuellt och tillsammans. Intensivdagarna följer Motusmetodens sex behadlingsteman och det systemtraumatologiska synsättet. Varje tillfälle är dedikerat ett behandlingstema.

Motusmetoden är Motus Animis behandlingsmetod.

Det huvudsakliga verktyget i metoden är gruppterapi i olika former – genom sex olika behandlingsteman. Detta för att vi genom gruppen får den mångdimensionalitet som behövs för att möta oss själva på riktigt.

Motusmetoden är grunden i Motus Primärbehandling. Primärbehandlingen är en behandlingsprocess som sträcker sig över två år där klienten genom gruppterapi utforskar och närmar sig sitt inre. Primärbehandlingen är utformad dels för att upprätthålla en process under längre tid och dels för att möjliggöra att det praktiskt är möjligt att genomföra det sett till olika individers livsmässiga förutsättningar.

Läs mer här

pre-Primärbehandlingen är en videobaserad behandlingsgform där du i den takt du har tid och önskar stegar dig framåt i behandlingen. Behandlingen följer Motusmetodens uppbyggnad och ger dig genom behandlingsfilmer och reflektionsfrågor en inblick i behandlingsstegen. Denna behandlingsform passar dig som är i uppstarten av en process eller som önskar få en försmak inför beslut om uppstart av primärbehandling.

Motus Primärbehandling innebär en behandling som sträcker sig över två år; ett grundår (medberoendeåret) och ett fördjupningsår (systemtraumaåret). Behandlingen har sin utgångspunkt i Motusmetoden och följer de sex behandlingsteman som där ingår. Syftet med primärbehandlingen är att du som klient ska ges förutsättningar att synliggöra och bearbeta dina systemtrauman.

Inom Motus Primärbehandling ingår i grunden två behandlingselement, Gruppterapi Intensivdagar och Gruppterapi – Online. Primärbehandlingen är en behandling som sträcker sig över två år, där första året har fokus på att identifiera medberoendet och andra året är behandling av systemtrauma.

När du kommer till oss i samband med intensivdagar eller primärbehandling så kommer du att hamna i en primärgrupp. En primärgrupp är en grupp som i stora drag har samma sammansättning under en hel primärbehandling, det tillkommer några och några blir klara, men tanken är att du ska uppleva  igenkänning mellan gångerna.

Back To Top