skip to Main Content

 

De etiska riktlinjerna syftar till att skapa en trygghet för såväl terapeut som klient. De etiska riktlinjerna är hämtade från Sveriges Auktoriserade Gestaltningsterapeuter.

 

A. Relationen terapeut–klient

 1. Relationen mellan terapeuten och klienten är rent yrkesmässig.
 2. Terapeuten ska visa respekt för klientens önskemål, behov, val och gränser.
 3. Terapeutens mål är att höja klientens medvetenhet, stödja personlig utveckling, ökad självständighet och förmåga till eget ansvar.
 4. Terapeuten ska vara medveten om och ta hänsyn till betydelsen av det beroende som uppstår i relationen mellan terapeut och klient. Terapeuten får inte i någon form utnyttja denna bindning. All privat kontakt med klienten bör undvikas.
 5. Sexuella närmanden i någon form får inte förekomma, som till exempel verbala anspelningar, gester eller fysisk kontakt.
 6. Terapeuten ska vara uppmärksam på när egna relationer eller andra åtaganden kolliderar med klientens intressen. Vid en sådan intressekonflikt är det terapeutens ansvar att värna klientens integritet.
 7. Terapeuten ska inte utöva terapi i nära relationer, med familj, vänner eller kolleger.

B. Kompetens

 1. Terapeuten ska kontinuerligt reflektera över sin kompetensnivå, sina värderingar och attityder, samt skaffa sig adekvat fortbildning. När terapeuten blir medveten om egna begränsningar ska han/hon konsultera en kollega eller handledare. Det kan i vissa fall vara lämpligt att hänvisa klienten till en annan terapeut.
 2. Terapeuten har ansvar för att underhålla sin personliga och yrkesmässiga utveckling genom egen terapi, regelbunden handledning, fortbildning och/eller forskning.
 3. Terapeuten ska slå vakt om sitt eget och yrkeskårens anseende genom att inte delta i handlingar eller projekt, till exempel föreläsningar och intervjuer i medier, som står i strid med den professionella yrkesrollen.
 4. Eftersom utövandet av gestaltterapi ska ses som en utbildningsprocess som sträcker sig över hela yrkeslivet ska gestaltterapeuten vara mån om att öka och fördjupa sin professionella och personliga kompetens. Hon/han ska följa och vara öppen för utvecklingen inom det gestaltterapeutiska fältet men också inom andra psykoterapeutiska skolor.

C. Sekretess

 1. Terapeuten har tystnadsplikt i sitt mellanhavande med klienten.
 2. Klienten ska informeras om att sekretessen kan brytas under särskilda omständigheter, specificerade vid punkt D4, G1 och G2.
 3. För att terapeuten ska få använda information om en klient i till exempel ett föredrag eller en skrift, krävs dennes skriftliga medgivande. Särskild försiktighet ska iakttas gällande foton och inspelningar, på så vis att klientens anonymitet garanteras. Klienten ska informeras om ämnet, formen och syftet med presentationen.
 4. Personuppgifter och terapianteckningar ska förvaras enligt lag. För närvarande har gestaltterapeuter i Sverige inte journalplikt. Gestaltterapeuter rekommenderas att föra minnesanteckningar, dessa ska förvaras på säkert sätt.

D. Kontrakt med klient

 1. Såväl muntliga som skriftliga kontrakt mellan terapeut och klient är bindande, för båda parter. Kostnad, betalningsvillkor, regler för uppehåll och avbokningar samt övriga ramar gällande den terapeutiska relationen ska tydligt framgå i kontraktet. Den terapeutiska relationen ska skyddas från all påverkan utifrån, det vill säga från andra personers bedömningar och intressen.
 2. Terapeuten ska öppet, och med tydlighet redovisa sin kompetens och erfarenhet, när det terapeutiska kontraktet med den presumtive klienten förhandlas.
 3. Eventuell ljudinspelning, filmning eller observation av terapisessioner, samt användande av detta material, måste på förhand godkännas av klienten.
 4. Terapeuten ska försäkra att hon/han inte kommer att diskutera terapins innehåll och utgång med någon annan person förutom vid professionell handledning. Vid handledning får inte information som kan röja klientens identitet framkomma.
 5. Varje förändring i de här ovan beskrivna villkoren kräver omförhandling av det ursprungliga kontraktet.

F. Säkerhet

 1. Terapeuten ska vidta nödvändiga åtgärder för att trygga klientens fysiska och psykiska säkerhet.
 2. Terapeuten ska säkerställa att terapisessionerna inte kan ses, avlyssnas eller spelas in av någon annan än terapeuten, utan informerat samtycke.
 3. Terapeuten är skyldig att ha en adekvat behandlingsansvarsförsäkring.

G. Särskilda omständigheter

 1. I en situation där en klient bedöms sakna självkontroll, till den grad att det krävs åtgärder för att skydda denne och/eller omgivningen, ska terapeuten primärt försöka  få till stånd en ändring av överenskommelsen om sekretess – såvida det inte finns goda grunder för bedömningen att klienten inte längre vill eller har förmåga att ta ansvar för sina handlingar.
 2. I händelse av ett individuellt eller kollektivt nödläge (t ex naturkatastrof eller social oro) ska terapeuten ta hänsyn till det särskilda regelverk som råder runt sådana situationer, men samtidigt på bästa sätt värna klientens självbestämmande och den professionella sekretessen så långt det är möjligt.

H. Terapeutens roll i samhället

 1. Terapeuten ska hålla sig informerad om gällande lagar, i synnerhet de som direkt påverkar det egna arbetet, uppträdandet på den egna mottagningen eller  arbetsplatsen och lägga sig vinn om att följa relevanta lagar och föreskrifter.
 2. Terapeuten ska vara öppen för samarbete med forskare, bidra till forskning som leder till utveckling av det terapeutiska och diagnostiska arbetet, samt se till att eget forskningsarbete görs tillgängligt för omvärlden.
 3. Terapeuten ska som samhällsmedborgare respektera och följa de etiska konventioner som reglerar offentliga mänskliga mellanhavanden.

 

Back To Top