skip to Main Content

Motus Animi

Vår drivkraft är människors välmående och möjlighet att se sig själva. Vi fylls av vördnad och tacksamhet över att få vara delaktiga och uppleva det som händer den stunden som en klient får syn på sig själv. Se ansikten mjukna och ögon börja lysa.
Att upptäcka och utveckla en känsla av kärlek och respekt för sig själv innebär en inre förändring som gör det möjligt att möta världen omkring sig med större förståelse. Denna medkänsla skapar ringar på vattnet.
Vi lägger ner mycket arbete i att hitta rätt behandlingsplatser och former, för att du som klient ska ges de förutsättningar som du behöver för att inleda och fortsätta din process.

Därför har vi delat upp verksamheten i tre delar:

  • Behandling 
  • Utbildning 
  • Individ- och ledarskapsutveckling 

Samtliga tre ben bygger på samma värdegrund och kärnvärden, där människan är central och med synsättet att starka individer skapar starka grupper och välmående miljöer. Motus Animis huvudsakliga utgångspunkt är det som kallas för Motusmetoden. Metoden utgörs av ett tillvägagångssätt för att uppnås rörelse i det som begränsar en som människa. Motusmetoden ligger till grund för samtliga tre delar, i olika former.

Mer om våra tre ben

Behandling bedriver verksamhet inom gruppterapi och personlig utveckling. Verktygen för att nå dit är arbete med det som är kärnan i den mentala hälsan. Genom förståelse för och medvetliggörande av  de strategier och beteenden som formats från barnsben så ges individen förutsättningar för att få mer makt över sitt eget liv. Kärnan är gruppterapin. 

Individ- och ledarskapsutveckling bedriver verksamhet inom organisationsutveckling och ledarskapsutveckling. Inom bolaget återfinns medarbetare med lång teoretisk och praktisk erfarenhet av organisationsutveckling, krisledning, traumabearbetning och av möte med människor. Läs mer på www.narvarandeledarskap.se

Utbildning är det ben som sammanför de övriga två benen och här återfinns bland annat certifieringsutbildningen till Systemtraumatolog. Certifierad Systemtraumatolog är en en två år lång yrkesutbildning som ger deltagarna teoretisk och praktisk kunskap om systemtraumabearbetning.

 

Historik

2010 startade Thomas Ahnér (dåvarande Ristrand) Absolutions. Absolutions bedrev terapeutisk verksamhet med initialt fokus på sexmissbruk och medberoende. Absolutions växte snabbt och på några år utvecklades verksamheten från en anställd och enbart individuella terapisamtal till att driva verksamhet i en större lokal i centrala Stockholm, ha tre anställda, runt 100 aktiva klienter, fyra praktiserande elever, återkommande gruppterapi i olika former och en gedigen utbildning till gestalt- och traumaterapeut.  Under Absolutions första år insåg Thomas vikten av andlighet och att detta perspektiv saknades hos klienterna. Han påbörjade ett arbete med att utveckla en metod som mer utgår från klienten och mindre utifrån en grundmetodik. Thomas blev alltmer bekväm med att jobba med och för andlighet, och kände mer och mer att de mentala problem som många klienter hade var relaterat till själslig frånvaro. Han upplevde även att det var först när det blev en själslig kontakt mellan honom och klienten som det stora arbetet med klienten kunde göras. Han började alltmer söka efter vad andlighet egentligen är och hur man genom olika sätt kan hela en själ. Det han hittade  genom litteratur och samtal använde han för att utforska en metod, ett evidensbaserat tillvägagångssätt, för att uppnå premisserna för andlighet. Resultatet blev en metod, Motusmetoden. Några av fundamenten i Motusmetoden är:

  • Man påbörjar en process direkt utifrån kärnan – vilket visade dig medföra att klientens själsliga och mentala mående förbättrades ganska direkt.
  • Klienten är med och påverkar behandlingen – terapeut och klient gör resan tillsammans.
  • Vikten och kärnan i att vara närvarande som själslig varelse – både som terapeut och klient
  • Traumat är att ha blivit lämnad – terapeut och grupp ska aldrig lämna en klient.

Det han förstod var att det var de tre perspektiven; rum, rörelse och tid; som är de faktiska delarna som behöver tas in hos klienten, att det är det som fattas. Själen har inte fått sin plats, sin rörlighet och sin tid. Den är jagad. Motusmetoden är just hur man inför de tre dimensionerna i klienten igen för att skapa andlighet. Detta görs genom att möta klienten – att dela ögonblicket, nuet – för att föra in tid, rörelse och rum.

Företagsskrisen 2017

Vintern 2017 och något år framåt gick Absolutions igenom en större kris som kom att bli ett avslut på den stadiga tillväxt som fram tills dess hade karaktäriserat bolaget. Detta i samband med att en klient som varit inom verksamhetens behandling och utbildning i över fyra år, i anslutning till Me too:s inledande månader, riktade anklagelser om sexuella trakasserier mot en av klinikens terapeuter. Under rådande Me too-våg, medförde anklagelserna en efterföljande situation som företagsmässigt blev svårbemästrad. På en dag lämnade nästan samtliga klienter kliniken.

Verksamheten tog efter krisen nya tag och återuppstod i Medberoendekliniken. Med lärdomar om krisåren i bagaget formerades verksamheten om och den metod som tidigare utgjort kärnan i verksamheten formaliserades i en följbar process. 2021 intog verksamheten namnet Motus Animis – som betyder själslig rörelse – för att tydlgare spegla det som gör verksamheten unik.

Läs våra etiska riktlinjer här: Etiska riktlinjer

 

2021046_DSC9523

Inom bolaget verkar både terapeuter och assisterande terapeuter. Thomas och Camilla är de som driver företaget. Läs mer om vilka de är!

Thomas Ahnér

0707-734316
thomas.ahner@mals.se

Behandlingsansvarig Motus Animi AB

Thomas är den inom bolaget som har huvudsaklig kontakt med privatpersoner om behandling. Thomas ansvarar för frågor runt ekonomi och personal. Han är även utbildningsledare inom certifieringsutbildningen till Systemtraumatolog.

Läs mer om Thomas här

Camilla Palmér

070-0960002
camilla.palmer@mals.se

Företags- och utbildningsansvarig Motus Animi AB

Camilla är den inom bolaget som har huvudsaklig kontakt md företag. Hon jobbar med kommunikation och marknadsföring, produktutformning och utbildningsutveckling. Hon är även utbildningsutvecklare av certifieringsutbildningen Certifierad Systemtraumatolog.

Läs mer om Camilla här
Back To Top