skip to Main Content

Motusmetoden

Motusmetoden är Motus Animis och Medberoendeklinikens behandlingsmetod. Metoden är ett resultat av närmre 20 års erfarenhet av behandling av systemtrauma. Fundamentet i Motusmetoden är systemtraumatologin och medvetliggörande av medberoendet och sjukdomsförloppet. Motusmetoden bygger på systemtraumatologin, som i sin tur grundar sig i främst evolutionspsyokologi med anknytningsteorin som huvudsaklig plattform. Metoden sätter samman flera evidensbaserade komponenter till en helhet, bland annat gestaltterapi, anknytningsteori, mentaliseringsprinciperna, konsilidering, Somatic Experiencing samt principerna för andligt varande.

Metoden innebär ett tematiskt behandlingsförfarande där klienten genom gruppterapeutiska element arbetar sig igenom olika dimensioner av det mänskliga varandet. Tematisk behandlingsprocess innnebär sex olika behandlingsteman där vart och ett ger klienten förutsättningar att närma sig sitt inre från olika perspektiv.

Det primära tillvägagångssättet i Motusmetoden är att genom en jämställdhetsbalans tillsammans med andra människor nå in i kärnan. Detta uppnås genom att skapa en miljö där alla deltagarna i gruppen är jämställda och genom det synliggöra maktlösheten hos en klient. Gruppterapin är det huvudsakliga elementet i Motusmetoden. Genom gruppen skapas den respektfulla och accepterande plats där klienten kan lyfta upp skam och skuld i ljuset för att genom det frigöra sig från det.

Motusmetoden syftar till att uppnå själslig frigörelse genom andlighet och för att uppnå andlighet. Metoden verkar genom att skapa rörelse i tid och i rum. Rörelsen är viktig för att den flyttar oss från det vi sitter fast i – det som håller oss kvar. Rörelsen i tid sker genom att tiden blir oviktig och rörelsen i rum är skapandet av ett själsligt och livsmässigt rum för den som inte har haft en plats i sitt eget liv.

Den behandlade individen ges genom Motusmetoden förutsättningar att se och medvetliggöra de bindningar och beteenden som utvecklats under barndomen.Detta möjliggörs under behandlingen genom skapande av trygga miljöer där det läkande och frigörande förändringsarbetet sker tillsammans med andra människor. Genom processen i gruppen ges individen det flerdimensionella perspektiv vi behöver för att se oss själva och den trygghet det ger att få vara i ett sammanhang med igenkänning. Gruppterapi skapar synergier. De individuella processerna optimeras av att få vara i ett sammanhang. Det blir en kraftfullare effekt om trauman får uttryckas i grupp, det släpps fritt på ett helt annat sätt än i individuell terapi. Eftersom individen som en del av grupp-process också får ta del av de andras processer blir igen-känningsfaktorn stor vilket i sig föder tillit och mod. Kärnan i Motusmetoden är just att införliva förmågan till ett flerdimensionell livsperspektiv, där vi kan uppfatta både struktur och rörelse för att se helheten. Dvs att vara i närvaro och då vara delaktiga istället för reaktiva i våra liv.

Grunden är att människan är frisk

Vårt synsätt är att varje människa i sin kärna är frisk. Det psykiska ohälsotillståndet är psykosocialt och skapat av yttre faktorer. Oavsett vad vi lider av så grundar det sig i att vi har blivit avvisade som barn då vi har haft behov av att bli mötta. Därefter så skapar vi strategier för att hantera våra liv. Det kallas medberoende.

Vi lider inte främst av en psykisk obalans, utan av en själslig och andlig. Själen kan bara vara och verka i en andlig miljö. Utan det så får vi flytta till ett mer intellektuellt tillstånd där vi får psykiska men. Vi ser reell utveckling och ökad medvetenhet utifrån att vi bearbetar det som binder oss till tillstånd. I frigörelsen av bindningar och återkontakten till oss själva kan vi ta ett eget ansvar över våra liv. Den minsta beståndsdelen är av största vikt. Alla delar är viktiga.

Frigörande från systemtrauman är källan till all  utveckling. Vi behöver få vara i ett klimat som är så pass tillåtande att vi kan se både syfte och individ utan att det finns hävdelse yttringar eller rädslor för hierarkiska styrningar. Måste vi hävda vår existens så hamnar vi i ett överlevnadsläge som appellerar till egot som har till sin funktionen att bara värna om vårt fysiska varande. Då med ett livsperspektiv av ett utanförskap. Det bor i oss ett mer utvecklat tillstånd som behöver få ta sin plats.

Våra ledord är tillit, balans och gränser. Vi ser alltid till människan bakom problemet.

Kort om Motusmetoden

Klicka på bilderna för att göra de större

Grundläggande värderingar

Metodens grundläggande värderingar är att människan är en helhet, med kropp, själ, tankar och känslor. Kan vi nå vår kärna, vår själ, kan vi i grunden utvecklas och leva. Det obearbetade i oss är systemiska trauman och det är det som styr oss. Då vi medvetandegörs om oss själva och livet så återskapa vi förmågan till att ta ett eget individ ansvar. Detta sker genom att synliggöra vad som för oss har varit otillgängligt. Genom att få bekräftat av terapeut och grupp att vårat känslotillstånd härstammar ur något reellt. Får våra känslor bli mötta så hittar vi därbakom ilska, smärta, skam, äckel och sorg. När det får ta sin plats så finner vi oss själva där bakom. En människa som får tillbaka förmågan att få existera på egna premisser.

Pelarna som motusmetoden vilar på är:

värdpersonen – kärnan – mötet

Detta innebär att varje individ bär sitt eget ansvar över sitt tillfrisknande. Det är grundrespekten. Ingen annan vet vad värdpersonens väg är eller hur den ser ut. Utan att se och ha en förståelse av vad systemtrauma är så blir det symtombaserad behandling. Mötet innebär att värdpersonen, med hjälp av terapeut och grupp kan bjuda in till den isolering som man burit ett helt liv. Det är där den terapeutiska metodiken har sin kärna, att försiktigt kunna och våga öppna upp det inmurade för att sedan stå kvar hos klienten tills dess att den står på egna ben.

I kärnan finns livet. Runt vår kärna har vi ett skal. Är kärnan skadad så blir skalet omkring inte bara ett skydd utan också ett hinder. Skalet består av integritet och skam. Integritet är medvetenhet och respekt om kärnan, både min och din, där livet flödar både till och från och föder då liv. Där uppfattar vi och värnar om gränser. Är det skam så stoppar det upp och vi tar på oss skuld istället och gränslöshet suddar ut oss.

 

Back To Top