skip to Main Content

Om Thomas Ahnér

Thomas är Motus Animis behandlingansvarige terapeut. Han har en bred bakgrund från flera yrken där mötet med människan varit central. De senast 20 åren har han arbetat utifrån systemtraumaperspektivet där hans resa inleddes med en lång och intensiv egen process. Thomas är författaren till Casanovasyndromet.

Läs mer här:

Thomas Ahnér

Om Camilla Palmér

Camilla är den inkännande ledarskapsstrategen, kommunikatören, projektledaren och organisationsutvecklaren med hög sensibilitet för människan och det mänskliga varandet. Camilla har en bred utbildningsbakgrund och professionell bakgrund där hon har lett allt från stora EU-projekt och nationella förändringsprojekt till kommunala satsningar, och har berört vitt skilda teman; från oljeskydd och översvämningsrisker till suicidprevention. Med en skarpsynt känsla för det som sker och behövs fångar hon det som ofta inte sägs.

Läs mer här:

Camila Palmér

Sammanfattat

Sammanfattat grundar sig vårt betraktelsesätt i att all psykisk ohälsa grundar sig i en oförmåga att möta sina existensiella behov. Utifrån detta skapas problem i både det mentala och det fysiologiska. Vi betraktar de existensiella behoven som jämställda med de fysiska behoven. Samhället är utformat för att tillgodose våra fysiska behov, däremot finns en generell okunskap hos samhället i stort och hos föräldrar, psykiatri och skola specifikt att ta hand om vårt behov av existensiellt utforskande. Existensialism är något som många förknippar med religion vilket i sig grundar sig i en okunskap om vad det är och kanske även ett försök att skjuta ifrån sig det som upplevs svårt och jobbigt. För det är just det som det är. Det är mycket enklare att ge barnet mat när det är hungrigt än att se till att barnet får utrymme att utforska det som man kan och vill vara. 

Den traditionella sjukvården och psykiatrin arbetar främst med behandling av symptomen, de behandlar inte kärnan till problemet. Det finns generellt varken resurser eller kunskap att stimulera hjärnans nybildande av nervsynapser på ett sätt som främjar människan förmåga att åter komma i kontakt med sina grundläggande behov. Inom sjukvården bedöms psykisk ohälsa utifrån en kemisk obalans och det är utifrån det som behandling sätts in. Det gör att offentligt sjukvård istället för att främja förändring är utelämnade till att behandla människan utifrån det tillstånd denne är i och, enligt vårt synsätt, lindra konsekvenserna av frånvaron av förmågan till existensiellt varande istället för att förändra. Detta genom medicin och i värsta tall terapi som befäster och förstärker det som patienten är fast i. På så sätt kan patienten må bättre för en stund, eller så länge denne tar medicin, men inte långsiktigt.

Vårt synsätt och behandlingsmetod utgår från människan som en existensiell varelse, vars existensiella behov inte kunnat mötas. Detta medför ett liv där ens livssyfte har satts utifrån andras behov och begränsningar, och där ens existensiella jag inte givits möjlighet att utforskas. Vi ser på människan utifrån helheten, där alla delar ska få och ges den plats och det utrymme som behövs. Den kemiska obalansen respekteras och omhändertas, dock betraktar vi den som en konsekvens, inte grundproblemet. Vi beskriver vår behandling som personlighetsutvecklande – eftersom många av de egenskaper vi har egentligen är skydd och strategier för att skydda oss mot det vi är rädda för. När vi kan betrakta att det är just det, och att det kan förändras genom att skapa tillit till en själv, så kommer det att kunna förändras och ett nyskapande av en själv kan inledas.

Vi vill nå ut med information om vår metod och betraktelsesätt. Vi har haft runt 1500 klienter under de 15 år som vi har behandlat utifrån metodens grundprinciper och har sett hur hopp om liv och livskraft skapas i en människa som för första gången får se sig själv bakom alla strategier och skydd. Metoden och kunskapen är värdefull för alla som möter människor – och är så klart tillämpbart inom alla yrkesgrupper där man möter människor – men vi tänker främst på psykiatrin, företagshälsovård, HR, socialtjänst, skola och övrig sjukvård.

Vi har en utbildning till systemtrauma-terapeut och har en anpassad upplaga för dig som är yrkesverksam inom området. Utbildningen utgår från den egna processen och är behandlingsinriktad, men under utbildningstiden kommer förmågorna kunna tillämpas även i relationer till andra. I och med att utbildningen, och även metoden, är relativt ny så finns ingen forskning kring metoden specifikt, att forska runt en metod är något som kräver mycket pengar, och en del arbete för att få till ett forskningsprojekt. Däremot använder vi oss av vetenskapligt utforskade metoder som en del av vår metod, där det behövs och ger resultat i den riktningen som vi ser att problemet lutar åt. Den metod vi hämtar mest ifrån är MBT (Mentalization based treatment) men vi använder även KBT (att sänka stressreaktionen inför fenomen, objekt och företeelser) och andra delar i psykoterapi (användande av projiceringar som en del av behandlingen) under behandling och utbildning. Utgångspunkten i hela utbildningen är anknytningsteorins olika delar, där vi knyter behandlingens framskridande till barnets kognitiva utveckling och anknytningsmönster under de första levnadsåren. Det är det som gör vårt arbetssätt annorlunda mot många andra – vi sammanför existentialism och vetenskap. 

Back To Top