skip to Main Content

Steg 1 – Öppningen

 

Första delen i behandlingen – Öppningen

Första delen i behandlingen syftar till att skapa miljö för klienten som är trygg och prestationsfri. Genom att skapa lugn och stillhet runt klienten kommer denne att ges förutsättningar att uppfatta det som sker i en själv, bli medveten om det som sker och begränsar en i livet. Trygghet i grupp är något som växer fram, för vissa går det snabbare och för andra krävs det flera träffar innan lugnet infinner sig. I medvetliggörandet av en själv är andlighet vägen till frigörelse. Andlighet i vår behandling innebär att möjliggöra det andrum i en själv som behövs för att kunna betrakta sig själv i sammanhanget, att skapa ett intre utrymme mellan en själv och det som sker runtomkring. I behandlingen hjälper vi klienten att skapa förutsättningar att vila i andlighet. Genom andligheten kan klienten vara kvar i det som sker utan att behöva fly därifrån. Genom andrummet kan klienten betrakta det som sker och genom det minska stressreaktionen. När stressreaktionen lagt sig, då vi inte längre är rädda för det som sker, så kan vi närma oss det och därigenom återskapa kontakten med det grundläggande behov som strategierna och skydden funnits tills för att skydda. 

En annan del i första delen av behandlingen är att klienten får en känsla för att uppfatta när det sker något, hur en inre gräns känns och klienten ges ett språk för att tala om det som sker i denne. Denna upplevelsesfär och detta språk kommer vara viktiga beståndsdelar för fortsatt process.

Nedan sammanfattas de olika delarna i processen. Syftet med steg 1 är att möta punkt 1 och 2. För dig som kommit en bit in i processen redan så kommer du sannolikt få kontakt med delar av punkt 3, 4 och 5.

  1. Förståelse för grupprinciperna och processen
  2. Vila i tillit till processen, terapeuten och gruppen 
  3. Förståelse och upplevelse hur det är att få kontakt med det som sker i en – och hur det känns att vara kvar i det
  4. Första uppenbarelserna/genombrotten – känslan av att det finns mer i livet
  5. Förståelsen för att allt som sker är process – och kunna möta allt som sker därefter
  6. Förmågan att använda kunskaperna utanför gruppen
  7. Frigörelsen sker steg för steg – allt eftersom strategierna faller till marken

Syftet med vår behandling är att klienterna ska ges förutsättningar att medvetliggöra sig om sina omedvetna beteende och att kunna betrakta hur det gränssätter dennes varande, för att i förlängningen kunna ta ansvar över sig själv och sitt liv, och att inte vara offer för omständigheter. Genom att steg för steg öka tryggheten till gruppen och sammanhanget, och öka förmågan till att vila i närvaro, så minskas kortisolutsöndringen då kroppen lär sig att den inte behöver reagera eller agera. Till slut kommer klienten komma i kontakt med de grundläggande behoven igen. Och den stunden som klienten får kontakt med sina grundläggande behov så sker det som vi kallar en frigörelse – klienten behöver inte längre vara rädd och hänfalla till strategier och skydd för att åstadkomma det efterlängtade dopaminet och serotoninet. 

I behandlingen använder vi oss av olika medel för att frammana reaktioner hos klienter för att skapa kontakt med det omedvetna. Exempel är delning och spegling – där någon i gruppen delar det som sker i denne och de andra speglar genom att berätta det som händer i dem när man lyssnar till delningen. Ett annat medel är betraktelsestöd – teoretiska hjälpmedel där terapeuten beskriver en betraktelsegrund och klienterna ges möjlighet att betrakta sig själv på ett nytt sätt. Ett annat medel är gestaltterapeutiska övningar där terapeuten med hjälp av klienten och gruppen gestaltar en del av klientens varande och genom det synliggör det som behövs, och somatisk traumabeabetning där terapeuten med hjälp av bland annat konfrontationer kan få tag i lagrade känslominnen. I behandlingen är gruppens som helhet och terapeutens inkännande av gruppen och individerna väldigt central – genom att känna var guppen är så kan terpaeuten göra det som behövs för att ta gruppen framåt. Beröring kan vara en del av behandlingen då terapeuten bedömer att det behövs – genom beröring frammanas utsöndring av signalsubstanser som kan främja klienten antingen genom att det orsakar en stressreaktion i någon riktning eller genom att det lugnar. 

Traumahelande innebär att ledas av våra trauman, inte att styras av konsekvensen av dem. Att styras av konsekvenserna av våra trauman innebär att vi bekräftar dem. För att få perspektiv så vägleder vi klienten att betrakta det lilla barnet som var utan skuld och del i vad som drabbat denne. Genom detta ges klienten möjlighet till objektivitet och kan möjliggöra för att få den empati och kärlek som behövs för att genom den kärleken kunna se oss som själsliga och andliga varelser. De sår som barnet i oss bär är de som idag hindrar oss från att vara närvarande och tillgängliga för utveckling. De skador som idag fortfarande är sår är de vi skyddar, förnekar och gör att vi tror oss behöva hävda oss för att få finnas till. Det är här som vi bygger murar omkring oss. Vi kommer inte ut och inget (ingen) kommer in.

Viktigt att klienten är den som ansvarar för processen
Det är viktigt att klienten är den som ansvarar för sin egen process. Det vi gör i behandlingen är att skapa förutsättningar för klienten att närma sig det som behövs betraktas och medvetliggöras. Vi ger inga lösningar eller enkla genvägar, istället hjälper vi klienten att kunna göra det arbete som behövs för kunna nå fram till det som behövs.

This Post Has 0 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Back To Top