skip to Main Content

Vi är inte medberoende till någon.
Vi är medberoende till de strategier vi tvingades att ha och ta utifrån uppväxtförhållandena.

Systemtraumat är kärnan – det är utifrån det som medberoendet utvecklas. Medberoende är att svika sig själv till förmån för ett system. Missbruk är en känsla av att ta sig själv tillbaka. Trauma skapar medberoende. Medberoendet gör att kontrollen över livet tar över livet

Det är att vara systemtraumastyrd. I dina systemtrauman finns det som styr dig. De tre delarna sitter ihop, därför måste behandlingen ske utifrån helheten. Samtliga tre delar behöver tas om hand. Trauma binder oss  till det som vi upplever att vi kan lita på. För att själen ska få utrymme att leva behöver vi få in andrum. Det uppnår vi genom att skapa rörelse i det som sitter fast.

Motus Animi betyder själslig rörelse.
Utvecklingen och rörelsen sker då jag befriar mig från mina systemtraumastyrningar.
Systemtraumaterapi möjliggör frigörelse från systemtrauma.

Thomas Ahnér – vår behandlingsansvarige terapeut

Ingen som har varit hos Thomas lämnar mötet oberörd. Hans förmåga att känna in var du befinner dig och att möta dig där du behöver bli mött gör att en terapisession med honom alltid tar dig någonstans. Thomas är terapeuten som formar och leder grupper och med noggrann precision väljer övningar som funkar för att just du ska kunna nå det som behövs nås.

Thomas har en bred och innehållsrik bakgrund där hans intresse för det mellanmänskliga mötet har växt fram, och där alla delar bidrar till den förståelse och kunskap han besitter idag. Han har jobbat med terapeutisk verksamhet i närmre 15 år och snart in i arbetet så började han jobba mer utifrån klienten än genom den grund som han lärt sig under sin utbildning. Thomas blev alltmer bekväm med att jobba med och för andlighet, och kände mer och mer att de mentala problem som många klienter hade var relaterat till själslig frånvaro. Han upplevde även att det var först när det blev en själslig kontakt mellan honom och klienten som det stora arbetet med klienten kunde göras. Han började alltmer söka efter vad andlighet egentligen är och hur man genom olika sätt kan hela en själ. Det han hittade  genom litteratur och samtal använde han för att utforska en metod, ett evidensbaserat tillvägagångssätt, för att uppnå premisserna för andlighet. Resultatet blev en metod, Motusmetoden.

Det han förstod var att det var de tre perspektiven; rum, rörelse och tid; som är de faktiska delarna som behöver tas in hos klienten, att det är det som fattas. Själen har inte fått sin plats, sin rörlighet och sin tid. Den är jagad. Motusmetoden är just hur man inför de tre dimensionerna i klienten igen för att skapa andlighet. Detta görs genom att möta klienten – att dela ögonblicket, nuet – för att föra in tid, rörelse och rum

Back To Top